Rada duszpasterska

Rada Duszpasterska, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

Podstawowym celem Rady Duszpasterskiej jest współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. O potrzebie, zadaniach i roli Parafialnych Rad Duszpasterskich tak wypowiadał się arcybiskup Stanisław Gądecki:

„Dokumenty Soboru Watykańskiego II a zwłaszcza nauczanie posoborowe Kościoła wskazują na potrzebę zaangażowania w duszpasterstwo nie tylko prezbiterów, ale wszystkich wiernych, którzy należą do parafii. Proboszcz jest w pełnym tego słowa znaczeniu duszpasterzem, ale potrzebuje kompetencji i doświadczenia wiary ludzi tworzących wraz z nim parafię. On ponosi ostatecznie odpowiedzialność za kształt duszpasterski parafii, ale zobowiązany jest zasięgnąć opinii wiernych, odwołać się do ich doświadczenia życia z Bogiem – przeżywanego w domu rodzinnym, w miejscu pracy czy rozrywki – w realizacji różnych pastoralnych działań (wypowiedź z 6 września 2013 roku).”

Rada służy pomocą duszpasterzom, wyrażając swoje opinie, wnioski i informacje. Może również podejmować uchwały i decyzje porządkowe, które wytyczają kierunki pracy Rady oraz zadania zlecane jej poszczególnym członkom.

W skład Rady duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, wybrani przez parafian oraz mianowani przez księdza proboszcza lub rektora kościoła.

Skład Rady Duszpasterskiej w naszej w parafii (kadencja 2023-2028)

Członkowie z urzędu:

ks. Piotr Nowak – proboszcz
ks. Łukasz Głaz – reprezentant wikariuszy
Ewelina Piwko – reprezentant katechetów
Ryszard Bogucki – reprezentant pracowników kościelnych

Członkowie z wyboru:

Marek Pijanowski – Przewodniczący Rady
Magdalena Kęsy – Sekretarz Rady

Bożena Baczewska
Józef Kępka
Anna Kęsy
Wiesława Kierek
Kazimierz Kraczoń
Andrzej Perechubka
Szeliga Regina
Michał Ścibior
Piotr Zborowski

Rada duszpasterska kadencji 2023-2028

stoją od lewej: ks. Łukasz Głaz, Ryszard Bogucki, Józef Kępka, Andrzej Perechubka, Piotr Zborowski, Anna Kęsy, Regina Szeliga, Kazimierz Kraczoń, Magdalena Kęsy, Wiesława Kierek, Michał Ścibior, Ewelina Piwko, Marek Pijanowski, Bożena Baczewska, ks. Piotr Nowak