Rada duszpasterska

Rada Duszpasterska, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

Podstawowym celem Rady Duszpasterskiej jest współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. O potrzebie, zadaniach i roli Parafialnych Rad Duszpasterskich tak wypowiadał się arcybiskup Stanisław Gądecki:

„Dokumenty Soboru Watykańskiego II a zwłaszcza nauczanie posoborowe Kościoła wskazują na potrzebę zaangażowania w duszpasterstwo nie tylko prezbiterów, ale wszystkich wiernych, którzy należą do parafii. Proboszcz jest w pełnym tego słowa znaczeniu duszpasterzem, ale potrzebuje kompetencji i doświadczenia wiary ludzi tworzących wraz z nim parafię. On ponosi ostatecznie odpowiedzialność za kształt duszpasterski parafii, ale zobowiązany jest zasięgnąć opinii wiernych, odwołać się do ich doświadczenia życia z Bogiem – przeżywanego w domu rodzinnym, w miejscu pracy czy rozrywki – w realizacji różnych pastoralnych działań (wypowiedź z 6 września 2013 roku).”

Rada służy pomocą duszpasterzom, wyrażając swoje opinie, wnioski i informacje. Może również podejmować uchwały i decyzje porządkowe, które wytyczają kierunki pracy Rady oraz zadania zlecane jej poszczególnym członkom.

W skład Rady duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, wybrani przez parafian oraz mianowani przez księdza proboszcza lub rektora kościoła.

Skład Rady Duszpasterskiej w naszej w parafii (kadencja 2017-2022)

Członkowie z urzędu:

Ks. Marek Sawicki – przedstawiciel wikariuszy
Ryszard Bogucki – przedstawiciel pracowników kościelnych

Członkowie z wyboru:

Marek Pijanowski – Przewodniczący Rady
Zdzisław Strycharz – Zastępca Przewodniczącego
Magdalena Kęsy – Koordynator Rady
Wiesława Kierek – Sekretarz Rady

Irena Babiec
Jadwiga Cichosz
Zbigniew Kaczmarski
Józef Kępka
Kazimierz Kraczoń
Jolanta Liponoga-Majdan
Henryk Niedźwiadek
Dariusz Nowicki
Andrzej Perechubka
Regina Szeliga
Piotr Zborowski